REGULAMIN OBOZU SPORTOWEGO BASKETMANIA CAMP 2018
Obóz odbywa się na terenie Zespołu Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie.
Każdy Uczestnik obozu ma prawo do: I. Pełnego wykorzystania programu obozu.
II. Korzystania ze wszystkich urządzeń rekreacyjno-sportowych znajdujących się w Zespole Kształcenia i Wychowania nr 1 w Pelplinie zwanym dalej „ośrodkiem”, wyłącznie za wiedzą i zgodą trenerów.
III. Wnoszenia własnych propozycji do programu obozu.
IV. Uzyskania w każdej sprawie pomocy ze strony kadry obozu i ośrodka.
V. Poszanowania swoich poglądów i przekonań.
VI. Przyjmowania gości podczas obozu w uzgodnieniu z kadrą obozu.
Każdy Uczestnik obozu ma obowiązek:
I. Przestrzegania harmonogramu dnia (wszystkich jego punktów, nawet porannego wstawania i gimnastyki oraz ciszy nocnej).
II. Zapoznania się z obowiązującymi regulaminami oraz ich przestrzegania.
III. Brania czynnego udziału w zajęciach.
IV. Wykonywania poleceń kadry obozu.
V. Bezwzględnego podporządkowania się obowiązującym przepisom bezpieczeństwa podczas zajęć sportowych, rekreacyjnych oraz wędrówek pieszych.
VI. Okazywania szacunku i kultury wobec innych uczestników oraz kadry.
VII. Dbania o wyposażenie ośrodka i sprzęt. Za każdą zawinioną przez uczestnika szkodę odpowiedzialność finansową ponoszą rodzice / opiekunowie
VIII. Dbania o higienę osobistą oraz higienę pomieszczeń udostępnianych dla uczestników obozu.
Uczestnikom obozu zabrania się:
I. Samowolnego opuszczania terenu ośrodka, samowolnego oddalania się od grupy podczas zajęć.
II. Posiadania i palenia papierosów, posiadania i picia napojów alkoholowych, posiadania i brania środków odurzających.
III. Noszenia przy sobie przyborów do rozniecania ognia, posiadania przedmiotów łatwopalnych, ostrych (np. noży), materiałów pirotechnicznych i innych zagrażających bezpieczeństwu innych uczestników.
IV. Używania wulgarnego słownictwa, przemocy fizycznej lub psychicznej wobec innych.
V. Przebywania w innych pokojach między godziną 22.00 a 7.00 rano.
VI. Wynoszenia naczyń ze stołówki.
VII. Dokonywania wszelkich napraw i konserwacji sprzętu i urządzeń bez nadzoru kadry.
VIII. Przywłaszczania cudzych rzeczy.
IX. Wykonywania wszelkich innych czynności niezgodnych z przepisami BHP oraz przepisami przeciwpożarowymi.
Za nieprzestrzeganie Regulaminu Obozu przewiduje się następujące kary:
a. nagana udzielona przez trenera
b. usunięcie z obozu na koszt rodziców / opiekunów
(szczególnie dotyczy punktów zakazu: I oraz II). W przypadku usunięcia uczestnikowi nie będzie przysługiwał zwrot niewykorzystanych świadczeń.
Organizator zastrzega sobie prawo do zmian we wcześniej ustalonym planie obozu.
_____________________
Podpis rodzica / opiekuna

Szybka nawigacja