Taka możliwość istnieje po przedstawieniu upoważnienia podpisanego przez rodzica/opiekuna prawnego.